Έτοιμο
ΣκυρόδεμαΣίδηρος Οπλισμού
Υλικά ΟικοδομώνΛατομείο
Αδρανών Υλικών


Υποδομή

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας αποτελούνται απο μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος καθώς επίσης και απο δυο μονάδες επεξεργασιάς σιδήρου οπλισμού και διάθεσης οικοδομικών υλικών με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τέλος, διαθέτει μια νέα λατομική μονάδα εξόρυξης και θραύσης αδρανών υλικών.

Εξοπλισμός

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ διαθέτει υπερσύγχρονο στόλο που αποτελείται από 3 αντλίες σκυροδέματος με μήκος ιστού από 23 έως 36 μέτρα, 5 αυτοκινούμενους αναμικτήρες χωρητικότητας 10 κυβικών μέτρων, 3 γερανοφόρα φορτηγά με μήκος ιστού απο 4 έως 28 μέτρα καθώς και διάφορα μηχανήματα έργων και αυτοκίνητα υποστήριξης.